اختتامیه

 
دلمان می خواست نوآموزانی تربیت کنیم که یادگیری دانش را برای بهتر زیستن می خواهند و زیستن را برای انسانی بهتر بودن.
 با قلبمان می خواستیم  دنیا را جای بهتری کنیم برای زندگی .
دنیایی آرامتر، مهربان تر، خدا باورتر.
با هم شروع کردیم مسیر پر فراز و نشیب تربیت را، با هم طی کردیم و اکنون به پایان راهی رسیدیم که آغاز راه کسب معرفت است .
به ظاهر جشن اختتامیه برگزار می کنیم اما در نهان آن اختتامیه ای است برای نوآموزان مان تا بدانند مسیر سبز یادگیری مقابلشان روییده و آنها هستند که  با گام هایشان قدم بر سبزه های دانش می نهند. اختتامیه ای است برای مادران  به این امید که بر سند به نقطه ایی که کودکشان را با خودش مقایسه کنند. بهتر شدنش را نسبت به خودش بسنجد و به او ثابت کنند که بهترینی که می تواند باشد خود اوست  که بهتر شده است.
با ارزوی موفقیت 25/2/97
   1397/2/31 12:44