اردوی باغ وحشیک یاد گیرنده واقعی کسی است که یاد می گیرد چطور آموزش ببیند تا تغییر ایجاد کند . در اردییبهشت ماه بار دیگر نوآموزان با رفتن به اردوی باغ وحش تجربه ی جدیدی در یادگیری را با  آشنایی با انواع حیوانات / طرز حرکت / نوع غذا و... کسب کردند.
اما بیشترین چیزی که به چشم می آمد همدلی و همراهی آنها با هم بود. زمانی که مراقب بودند تا دوستانشان از  آنها جدا نشوند و یا آن هنگام که دوستانشان را برخود ترجیح می دادند تا برای دیدن حیوانات به قفس نزدیک شوند.
این مهربانی ، زیباترین نماد همدلی در بین نوآموزان بود.

 
   1397/2/31 12:18