اردوی شهربازیاولین تجربه ی بیرون از مدرسه ی نوآموزان زمانی اتفاق افتاد که آنها برای رفتن به شهر بازی ، خود را آماده می کردند.
در اولین روز آبان ماه فضای مدرسه پر بود از صدای شادی و شوخی های کودکانه ی نوآموزان که با هیجان وصف ناپذیری وعده ی رفتن دسته جمعی به شهربازی را به هم می دادند . این سفر کوتاه بیرون از مدرسه با خواندن شعر و سرود در اتوبوس ها آغاز شد . بازی های متنوع ، آن هم در کنار دوستان و صرف میان وعده در محیطی دل انگیز ، چهره های کودکان را از رضایت سرشار کرده بود.

 
   1397/8/5 10:59