جلسه اولیاءاولین کارگاه تربیت سالم با حضور جناب آقای دکتر شریفیان ( کاندیدای دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی) در روز جمعه مورخ97/7/27 در سالن سید الشهدا برگزار شد.
هدف از تشکیل این کارگاه ، بیان رویکرد تربیتی مدرسه  ، تعامل با اولیاء و همچنین همسان سازی فرآیند تربیتی خانه و مدرسه بود .
اهم عناوین جلسه :

  • پنج ویژگی مداخله ی موثر
  • درک باورهای پشت رفتار کودک
  • سوالات کنجکاوانه
حضور حداکثری اولیاء در این روز نشان دهنده ی اهمیت این کارگاه برای آنها بود.
 
   1397/7/29 08:42