مرکز رغبتهر قدر که در بستر مرکز رغبت بیشتر پیش می رویم حال خوب و شوق یادگیری را در نوآموزانمان بیشتر می بینیم.
در این بین مدیریت زمان و تشخیص اولویت ها در علایق برای نوآموزان ، روز به روز با معنا تر می شود.
انتخاب مرکز رغبت و اولویت بندی در انتخاب ها و همراهی با دوستانی که هم عقیده اند در انتخاب مراکز ، مهمترین چالش این روزهای نوآموزان است.
   1396/12/22 11:45