پروژه زمین ما و آنچه در آن استبالاخره به نقطه عطف فعالیت های پیش دستان رسیدیم. آغاز پروژه بزرگ" زمین ما و آنچه در آن است". حس خوبی است برای ما مربیان آنگاه که در نقش هدایتگر، ذهن کنجکاو و جست و گر نوآموزانمان را نسبت به محیط زندگی خود و قلمروهای زمین حساس میکنیم.
در طول پروژه فرآیند آموزش فعال جریان دارد و همه بعد از اینکه نوآموزانمان به صورت مقدماتی با قلمروهای کویر، کوهستان، قطب، دشت و دریا آشنا شدند هر یک از قلمرو ها را به صورت جزئی مود بررسی قرار میدهیم و تاکنون فعالیت های پروژه "زمین و قلمروهای آن" و "شکل زمین" در کلاسها انجام شده است.

 
   1396/10/24 09:31