نظرسنجی درباره سایت

از چه طریق با وب سایت پیش دبستان آشنا شدید؟

از طریق وب سایت موسسه کرامت
از طریق مدرسه و مربیان و شبکه های اجتماعی مرتبط
از طریق اولیاء دیگر
راه های دیگر

نحوه ارائه رویدادها و مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار خوب
خوب
متوسظ
ضعیف

تناسب اخبار و تصاویر را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

ارائه لینک های پیوند تا چه حد کاربردی و مفید است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مطالب ارائه شده در وب سایت تا چه میزانی بیانگر فعالیت های پیش دبستانی می باشد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

کیفیت تصاویر را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

به طور کلی وب سایت پیش دبستان و نقش آن در ایجاد رابطه و تعامل بیشتر با اولیاء را تا چه حد موفق می بینید؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف